Condemna a un comerç per difondre imatges personals en un ordinador posat a la venta

 

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència elevant la quantitat reclamada per la part demandant a 12.000 euros en concepte d’indemnització per intromissió il·legítima del dret a la intimitat. Aquesta quantitat l’ha de percebre el client d’un centre comercial atès que va veure exposada en un aparador la seva imatge i la del seu fill menor d’edat com a fons de pantalla d’un ordinador posat a la venta.

Llegir més…

Els fets

El demandant va adquirir en l’establiment demandat un ordinador portàtil el qual va retornar al cap d’un temps perquè no li fallava el sistema d’encesa. El dispositiu electrònic contenia imatges personals del client, fet que va motivar al comprador a advertir a la demandada i a obtenir-ne de la mateixa la promesa que les dades personals serien eliminadestot formatantel disc dur.

Dies després d’haver retornat l’ordinador defectuós, el centre comercial va exposar al públic el mateix aparell en el qual hi apareixia la fotografia familiar.

El client va presentar demanda per vulneració del dret a la intimitat, i el jutjat de primera instància la va estimar, reconeixent així mateix a l’actor una indemnització equivalent a un import de 12.000 euros. Per altra banda, l’Audiència Provincial de Cadis va rebaixar la quantitat reclamada en primera instància a 300 euros considerant que el demandant tenia part de culpa en el fet d’exposar la seva fotografia ja que no va duu a terme l’eliminació de dades abans de tornar l’aparell informàtic. El demandant va recórrer la decisió de l’Audiència Provincial i va interposar recurs de cassació contra aquesta sentència davant del Tribunal Suprem.

La Sentència del Tribunal Suprem

La sentència del Tribunal Suprem va estimar el recurs considerant que l’Audiència Provincial de Cadis va incórrer en una incongruència. El TS afirma que “Es oportuno señalar que el recurrente no pudo borrar las fotografías porque el defecto del ordenador consistió en que no podía ser encendido“.

Els magistrats especifiquen que la decisió de rebaixar la quantia de la indemnització va sorprendre al demandant amb una qüestió no sotmesa a debat, ja que l’empresa demandada no va sostenir en cap moment que l’actuació del client contribuís a l’exposició de la imatge.

A més, el Tribunal Suprem va condemnar a la part demandada al pagament de les costes processals. (Font: Notícias Jurídicas)

 

Leave A Comment